Polisy ubezpieczeniowe zabezpieczają posiadacza lub kierującego pojazdem przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim.
Zakład ubezpieczeń wypłaca w imieniu sprawcy odszkodowanie na rzecz poszkodowanego.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

Przedmiot i zakres ochrony ubezpieczeniowej ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów szczegółowo reguluje Ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124 poz 1152) z późniejszymi zmianami.

Składka ubezpieczeniowa- wysokość opłaty

Wysokość opłaty uzależniona m. in. od:

 • rodzaju pojazdu,
 • parametrów technicznych pojazdu (pojemność silnika, dopuszczalna masa całkowita),
 • przeznaczenia pojazdu,
 • rodzaju i miejsca rejestracji,
 • strefy regionalnej,
 • wieku posiadacza pojazdu,
 • okresu posiadania prawa jazdy przez posiadacza pojazdu,
 • historii szkód,
 • wysokości sumy gwarancyjnej,
 • okresu, na jaki została zawarta umowa ubezpieczenia,
 • sposobu zapłaty składki,
 • liczby posiadaczy pojazdu,
 • ilość miejsc w pojeździe.

Składka może zostać rozłożona od 2 do 11 równych rat.

Wysokość skalkulowanej składki zostanie obniżona za:

 • bezszkodowy przebieg ubezpieczenia,
 • zawarcie ubezpieczenia AC pojazdów lądowych w TU na dany pojazd- wariant pakietowy,
 • zawarcie umów ubezpieczeń innych niż komunikacyjne w TU,
 • jednorazową opłatę składki,
 • posiadanie karty uprawniającej do zniżek,
 • kontynuację ubezpieczenia w TU.

Składka może zostać podwyższona za:

 • szkodowy przebieg ubezpieczenia,
 • okres posiadania prawa jazdy krócej niż np.1 rok lub nie posiadanie prawo jazdy właściwej kategorii,
 • ratalną opłatę składki,
 • nie ukończony 25 rok życia właściciela pojazdu,
 • liczbę miejsc w pojeździe ,
 • współwłasność,
 • jeżeli jeden ze współwłaścicieli nie ma ukończonego 25 roku życia (wyjątek w przypadku małzonków),
 • ubezpieczenia ryzyk dodatkowych (pojazdy używane do jazd wyścigowych, konkursowych, treningów, jako rekwizyty, pojazdów prototypowych, niedopuszczonych do ruchu lub używanych do jazd próbnych, wynajmowanych zarobkowo, służących do nauki jazdy i zarobkowego przewozu osób).

Wyłączenia

Zakład ubezpieczeń nie odpowiada za szkody:

 • polegające na uszkodzeniu ,zniszczeniu, utracie mienia wyrządzone przez kierującego posiadaczowi pojazdu mechanicznego,
 • wynikłe z przewożonych za opłatą ładunkach lub bagażu chyba, że spowodował je posiadacz innego pojazdu,
 • polegające na utracie gotówki, biżuterii innych wartościowych przedmiotów
 • polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska naturalnego.

Pamiętaj !!!

Brak umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w chwili zatrzymania przez policję wiąże się z przymusowym odholowaniu pojazdu, na koszt kierującego, na parking i koniecznością zapłaty mandatu karnego. Patrol policyjny ma także prawo zatrzymać Twoje auto na płatnym parkingu do czasu wykupienia umowy ubezpieczenia.

Dodatkowo brak polisy OC wykryty w systemie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego może skutkować nałożeniem kary na posiadacza pojazdu nawet kilku tysięcy złotych

Ponadto, osoba która nie spełnia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego obowiązana jest wnieść opłatę karną zgodnie z Art. 88. Ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

W przypadku udziału w kolizji lub wypadku drogowym pamiętaj o wezwaniu policji na miejsce zdarzenia.

Firma prowadzi sprzedaż polis ubezpieczeniowych PZU dla samochodów nowych, używanych i motocykli w ramach sieci Polskich Korporacji Ubezpieczeń.

Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem na okręg województwa Mazowieckiego.